دانلود رایگان

تمرکزم در نگارش این کتاب بر آن بوده تا مقدمات اولیه وضروری برای برداشتن نخستین گام در راستای تصحیح و بهبود مدیریت
پول را که مهمترین مرحله اقدام است، به صورت گویا و مختصر عرضه کنم.